Actiereglement - Fan van Helan

Doe je vrienden een plezier en laat hen onze actiepagina invullen, wij trakteren je met een  waardebon van 30 euro voor de Helan Zorgwinkel, bloemenleverancier Fleurop, Bongo of de Standaard Boekhandel. 

Tip je vrienden

Wie organiseert de actie?

Helan Ziekenfonds, met maatschappelijke zetel Boomsesteenweg 5 - 2610 Wilrijk, ondernemingsnummer 411 696 011, organiseert de actie 'Tip je vrienden'. Dit reglement beschrijft de actie en de deelnamevoorwaarden.

Wat houdt de actie in?

Met deze actie belonen we klanten van Helan Ziekenfonds met een waardebon van 30 euro voor www.helanzorgwinkel.be, www.fleurop.be, www.bongo.be of www.standaardboekhandel.be 

 • Wanneer we de verplichte gegevens ontvangen zoals aangegeven in het online formulier met het bijbehorende klantennummer van de tipgever. 
 • En wanneer een afspraak met de persoon gemaakt kan worden die effectief doorgaat in een Helan-kantoor of via een videogesprek. Tijdens die afspraak stellen we de diensten en voordelen van Helan Ziekenfonds voor. 
 • Voor deze actie is er geen aansluitingsverplichting, deelname is enkel geldig voor meerderjarigen. 

Duur van de actie

Deze actie loopt continu.

Hoe kun je deelnemen?

 • Maak met je klantnummer een persoonlijke link aan op helan.be/fanvanhelan en stuur deze door naar je vrienden.
 • Je klantennummer kun je terugvinden op je witte kleefbriefjes (EXID ..) of via Mijn Helan.
 • Wanneer hij/zij op afspraak komt in een Helan-kantoor of via een videogesprek, contacteren we jou.
 • Je kiest je cadeaubon van 30 euro voor de Helan Zorgwinkel, Bloemenleverancier Fleurop, Bongo of Standaard Boekhandel en ontvangt deze per mail.

De prijs

 • Als Helan-klant krijg je een waardebon van 30 euro voor de Helan Zorgwinkel, bloemenleverancier Fleurop, Bongo of Standaard Boekhandel.
 • Wij nemen contact met je op om je voorkeur na te vragen.
 • We bezorgen je de cadeaubon digitaal, via het e-mailadres dat opgegeven staat in je dossier.

Deelnemingsvoorwaarden

 • De actie is toegankelijk voor elke klant van Helan Ziekenfonds met uitzondering van de personeelsleden van Helan Ziekenfonds, de bestuurders van Helan Ziekenfonds en elke persoon die aan de organisatie van de actie deelneemt, evenals de gezinsleden van de hierboven vermelde natuurlijke personen.
 • Een inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer alle verplichte velden van het online formulier zijn ingevuld. Onleesbare en onvolledige gegevens op het formulier komen niet in aanmerking voor de actie.
 • Formulieren die namen bevatten van een familielid of vriend die op hetzelfde adres wonen worden maar 1 keer geteld voor de actie.
 • De personen van wie de gegevens opgegeven worden, mogen nog geen klant zijn van Helan Ziekenfonds, noch in de hoedanigheid van persoon ten laste, noch in hoedanigheid van titularis.
 • Indien de afspraak niet doorgaat of naar een niet nader bepaalde datum wordt uitgesteld, is er geen recht op een geschenk. Enige uitzondering hierop is wanneer de contactpersoon toch aansluit bij Helan Ziekenfonds.

Controle op de naleving van het wedstrijdreglement

 • De deelnemers stemmen in met iedere verificatie met betrekking tot hun identiteit of met betrekking tot de verblijfplaats die zij hebben opgegeven.
 • Iedere valse, onvolledige of onjuiste opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot de eliminatie van de deelnemer.

Geldigheid

 • Het geschenk wordt pas uitgereikt als met de vriend of familielid, wiens gegevens zijn bekomen via het webformulier, effectief een afspraak plaatsvond in een helan-kantoor, of via videogespek ongeacht of de persoon klant wordt of niet.
 • De uitreiking gebeurt op basis van het klantnummer bij Helan Ziekenfonds dat automatisch op het (web)formulier werd ingevuld. Een foutief ingevuld klantnummer geeft geen recht op cadeaubon.
 • Indien enige bepaling van dit actiereglement onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van het actiereglement en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
 • De aldus uitgesloten bepalingen dienen geïnterpreteerd en/of vervangen te worden door geldige bepalingen waarvan het doel en de gevolgen dezelfde zijn, of equivalent of het meest gelijkend aan deze beoogd door de oorspronkelijke bepaling.
 • Elke deelname die onwettig, schadelijk, bedreigend, belagend, onrechtmatig, vulgair, obsceen, inbreuk makend op iemands privacy, haatdragend, racistisch, xenofobisch of op een andere wijze laakbaar is, zal onmiddellijk uitgesloten worden.
 • Alle inzendingen zullen op basis van de hierboven vermelde criteria beoordeeld worden door de marketingafdeling van Helan Ziekenfonds.

Aanvaarding van dit actiereglement

 • De deelname aan deze actie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit actiereglement door de deelnemer. Helan Ziekenfonds zal het actiereglement niet archiveren.

Interpretatie van onderhavig actiereglement

 • Ieder probleem met betrekking tot de interpretatie van dit actiereglement, evenals iedere situatie die niet geregeld zou zijn door onderhavig reglement, zal beslecht worden door een interne jury samengesteld door Helan Ziekenfonds.
 • Op geen enkele schriftelijke, telefonische of mondelinge vraag met betrekking tot de interpretatie of toepassing van onderhavig reglement, de modaliteiten van de actie of met betrekking tot de lijst van deelnemers zal geantwoord worden.

Beperking van de aansprakelijkheid van Helan ziekenfonds

 • Helan ziekenfonds behoudt zich het recht voor de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Helan Ziekenfonds ligt (zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het telecommunicatienetwerk).
 • Evenzo kan Helan Ziekenfonds niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverzending waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen.

Vrijwaring

 • Door deelname aan de actie erkent de deelnemer dat Helan Ziekenfonds niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de deelnemer verstrekte inhoud.
 • De deelnemer stemt ermee in Helan Ziekenfonds, evenals haar werknemers, bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden voor, te vrijwaren en, indien zij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen, alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit zijn/haar inbreuk op dit actiereglement of zijn/haar inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of op enig ander recht van een persoon of entiteit.

Toepasselijk recht en keuze van rechtsforum

Op dit actiereglement zal het Belgische recht van toepassing zijn, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. De deelnemer stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot zijn/haar deelname aan de actie of met betrekking tot dit actiereglement enkel bij rechtbanken te Gent (België) aanhangig kan worden gemaakt en hij/zij stemt in met en onderwerpt zich aan de jurisdictie van dergelijke rechtbank voor de doeleinden van dergelijke vordering.

Bescherming van persoonsgegevens

 • Helan Ziekenfonds is begaan met de bescherming van de privacy. De persoonsgegevens die van een deelnemer worden verzameld in het kader van de actie worden verwerkt door Helan Ziekenfonds als verantwoordelijke van de verwerking. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de actie. We gebruiken deze gegevens om een vrijblijvende afspraak in te plannen met de desbetreffende persoon. Deze gegevens worden evenwel enkel opgenomen in het bestand van Helan indien hiervoor ondubbelzinnig toestemming wordt gegeven door desbetreffende persoon, via het online webformulier. Enkel bij het geven van toestemming wordt er aldus contact opgenomen om een afspraak in te plannen, en enkel bij het geven van toestemming bestaat er dus de kans op het uitreiken van een geschenk. Indien geen toestemming tot contactopname wordt gegeven, worden de gegevens niet bewaard en kan er ook geen geschenk worden toegekend.
 • Bij niet-aansluiting of niet-geïnteresseerd zullen de gegevens verwijderd worden door Helan Ziekenfonds binnen de periode van zes maanden. Vragen met betrekking tot de behandeling van gegevens kunnen gesteld worden via ons formulier.
 • Helan Ziekenfonds kan de gegevens meedelen aan onderaannemers die voor haar rekening handelen of aan bedrijven van haar groep. Elke deelnemer heeft het recht zijn gegevens in te kijken en te doen verbeteren. Dit is mogelijk via privacy@helan.be.