Privacyverklaring strijk-en poetshulp medewerkers

Informatie aan en rechten van de medewerkers in het kader van verwerking van persoonsgegevens.

Helan Huishoudhulp vzw (hierna: Helan Huishoudhulp) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de medewerkers die worden verwerkt in de online applicatie. De gegevensverwerking gebeurt conform de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over hoe Helan Huishoudhulp als werkgever met jouw gegevens omspringt: privacy@helan.be

Alles over de verwerking van persoonsgegevens

Helan Huishoudhulp vzw verwerkt jouw gegevens met het oog op de administratie en het beheer van de dossiers van de medewerkers, aangeworven door Helan Huishoudhulp vzw in het kader van een arbeidsovereenkomst.

Jouw gegevens worden ook verwerkt:

 • met het oog op het beheer van jouw loonpakket
 • met het oog op de planning en de evaluatie van jouw activiteiten
 • met het oog op de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening, met inbegrip van de bestrijding van fraude
 • met het oog op het eventuele beheer van een geschil met een ex-medewerker

De gegevens, verwerkt door Helan Huishoudhulp, worden verwerkt op basis van artikel 6.l.b) en c) en 9.2.b) van de Europese Verordening (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de werknemer partij is, en de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de eigen verplichtingen en rechten van Helan Huishoudhulp of de werknemer op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociale bescherming). Hierbij baseren we ons in het bijzonder op de volgende specifieke wetgeving: de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst, de uitvoeringsbesluiten van die wet en het Koninklijk Besluit van 5 november 2002 betreffende het arbeidsrecht dat het gebruik van het nationaal registratienummer (Dimona) rechtvaardigt.

Al naargelang de informatie die je ons meedeelt, kan en mag Helan Huishoudhulp de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • identificatiegegevens (namen, adres, telefoonnummer,...)
 • rijksregisternummer
 • financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer)
 • psychische gegevens (persoonlijkheid, karakter,...)
 • opleiding en scholing,
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), 
 • gezinssamenstelling 
 • beroep en tewerkstelling
 • gezondheidsgegevens (in geval van arbeidsongeschiktheid)

Jouw gegevens komen voornamelijk van:

 • jijzelf of iedereen die je gemandateerd hebt
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • alle andere overheidsdiensten, actief op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociale bescherming

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Ook worden beveiligingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw gegevens te garanderen.

Jouw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

 • aan jezelf en/of je wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan jouw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar,...) in het bezit van een volmacht
 • aan onderstaande verwerkers waar de verwerkingsverantwoordelijke een beroep op doet in het kader van de uitvoering van de arbeidsonvereenkomst
 • aan een naar behoren gemachtigde derde (wet, contract, machtiging, toestemming)
 • aan jouw schuldeisers in het kader van een executoriale procedure
 • aan gerechtelijke of politionele overheden

Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet Helan Huishoudhulp een beroep op gespecialiseerde derden (verwerkers). Zij voeren dan verwerkingen uit in opdracht van Helan Huishoudhulp: 

 • •MLOZ IT, Lenniksebaan 788, 1070 Anderlecht, onze IT-leverancier 
 • Dirmacom voor de planningstool van de dienstencheques activiteiten 
 • SD Worx, als sociaal secretariaat
 • Mediwe, als instelling bevoegd voor de controle-artsen
 • Ethias, de arbeidsongevallenverzekeraar

Een volledig overzicht van de verwerkers kan steeds verkregen worden via privacy@helan.be 
 

Alleen je identificatiegegevens kunnen buiten de EER worden overgedragen, en dit alleen op jouw verzoek. 

Jouw gegevens worden vanaf je indienstneming bij Helan Huishoudhulp vzw bewaard tot 30 jaren na het einde van je arbeidsovereenkomst (om welke reden dan ook), tenzij Helan Huishoudhulp wettelijk verplicht is om een andere termijn toe te passen.

Wanneer je persoonsgegevens het voorwerp uitmaken van een verwerking kun je, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming verschillende rechten uitoefenen. Zo kun je inzage vragen in de gegevens die Helan Huishoudhulp van jou verwerken. Je hebt het recht een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens. 

Daarnaast heb je het recht op verbetering van jouw gegevens, en in bepaalde gevallen wissing van jouw gegevens. Je kan je in bijzondere situaties ook verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor welbepaalde doeleinden (bijvoorbeeld bij direct marketing). 

Je kunt al deze rechten uitoefenen door te mailen naar privacy@helan.be of door gebruik te maken van het webformulier op de website: Vragen over de bescherming van je gegevens 

Een vraag, suggestie of klacht?

Heb je een vraag, suggestie of klacht over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Wens je je rechten voorzien in de GDPR-wetgeving uit te oefenen?

Neem schriftelijk contact op met het Data Protection Office (DPO) van Helan ziekenfonds, Gistelsesteenweg 294 in 8200 Brugge. Of stuur je reactie digitaal door via ons contactformulier.