e-diensten

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Voorwaarden

Voorwerp

E-facturatie geeft de klanten van Helan ziekenfonds (hierna 'de klanten') via de e-Diensten toegang tot hun factuurgegevens, zodat zij hun kosten en hun budget kunnen beheren en analyseren.

Aansprakelijkheid

Behoudens een opzettelijke overtreding en/of verplichtende wettelijke bepalingen tot het tegendeel, wijst Helan ziekenfonds elke aansprakelijkheid af voor elk verlies of elke (directe, indirecte, materiële, immateriële enz.) schade in verband met:

 • de juistheid en de samenhang van de beschikbare gegevens in e-facturatie met de gegevens in de officiële documenten die de klant voor of tijdens het gebruik van Mijn Helan ontvangt
 • en de periode die verstrijkt tussen de uitvoering van een transactie en de toegankelijkheid van de transactiegegevens via de e-facturatie

Procedure, activering en deactivering

De klant moet de e-facturatie activeren via de e-Diensten en kan deze optie op elk ogenblik deactiveren via Mijn Helan.

Vertrouwelijkheid en bescherming van de privacy

De klant van Helan ziekenfonds kan zijn factuurgegevens elektronisch raadplegen. E-facturatie geeft de klant de mogelijkheid om de officiële factuur die aan zijn klantnummer bij Helan ziekenfonds gekoppeld is en die uit het factuursysteem van Helan ziekenfonds afkomstig is, online te raadplegen en af te drukken.

Het betreft meer bepaald de volgende elementen:

 • de factuurgegevens van de openstaande facturen (de klant kan deze gegevens downloaden)
 • de details van de op de laatste factuur aangerekende prestaties (de klant kan deze gegevens downloaden)

Helan ziekenfonds zal geen duplicaten op papier leveren van de elektronische facturen. De algemene voorwaarden voor de gebruikers van de websites van Helan ziekenfonds zijn eveneens van toepassing.

Activering

De klant activeert de e-facturatie via 'My Settings' in Mijn Helan. Helan ziekenfonds stuurt hem een kennisgeving op het e-mailadres dat hij tijdens zijn inschrijving op de e-Box heeft opgegeven. Als de klant ervoor kiest zijn facturen elektronisch te ontvangen, zal hij geen facturen op papier meer ontvangen.

Aansprakelijkheid

Het onderhoud en de ontwikkeling van de factuursystemen kunnen ertoe leiden dat Helan ziekenfonds de dienst e-facturatie beperkt of opschort. Helan ziekenfonds verbindt zich ertoe de duur van deze beperking of opschorting te beperken tot de strikt noodzakelijke duur voor de uitvoering van de werken. Het zal de klanten op elke gepaste wijze informeren.

Melding van factuur

Wanneer op de e-facturatie een factuur beschikbaar is, zal Helan ziekenfonds dat melden aan de klant met het middel of de middelen die de klant tijdens zijn inschrijving heeft gekozen. De klanten die e-facturatie via Mijn Helan hebben geactiveerd, ontvangen een melding op het e-mailadres dat zij tijdens hun inschrijving op Mijn Helan hebben opgegeven. Zodra de e-facturatie geactiveerd is, kan de klant dit e-mailadres wijzigen via 'My Settings' in het Mijn Helan.

Algemene bepalingen

De klant ziet toe op de correct invoer en de update van zijn e-mailadres. De klant verbindt zich ertoe om de dienst e-facturatie van Helan ziekenfonds en het e-mailadres en/of het gsm-nummer dat hij in het kader van de e-facturatie heeft verstrekt regelmatig en proactief te raadplegen om de beschikbaarheid van facturen te controleren. De facturen moeten worden betaald voor de datum die erop wordt vermeld, ongeacht of de klant de elektronische meldingen over de facturen wel of niet heeft ontvangen, geopend of gelezen. De betalingsmodaliteiten en de aanmaningsprocedures volgens de voorwaarden die gelden voor de geleverde producten/diensten blijven ongewijzigd van toepassing.

Duur en opzegging

Helan Ziekenfonds en de klant kunnen de dienst e-facturatie van Mijn Helan op elk ogenblik opzeggen. De opzegging houdt in dat de klant weer facturen op papier zal ontvangen. De opzegging doet geenszins afbreuk aan de rechten van Helan ziekenfonds op de betaling van de openstaande facturen. Helan ziekenfonds behoudt zich het recht voor om deze specifieke voorwaarden te wijzigen. Het verbindt zich ertoe om dit 15 werkdagen voor de wijzigingen van kracht worden via elk gepast middel aan de klant mee te delen.

Algemeen kader: Met Zoomit kan je facturen in digitaal formaat (pdf) ontvangen. Zoomit gebruikt daartoe de beveiligde omgeving van je PC Banking.

 • Alleen de klant zelf of de bestuurder van de onderneming kan zich inschrijven voor het gebruik van Zoomit.
 • Je bent als enige verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens (rekeningnummer). Indien de gegevens achteraf veranderen, moet je ze zelf via Mijn Helan aanpassen. Mijn Helan gebruikt de door jouw verstrekte gegevens (rekeningnummer). Mijn Helan is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 • Mijn Helan gebruikt de gegevens die je hebt verstrekt uitsluitend voor de uitvoering van de wettelijke opdracht van Helan ziekenfonds. De gegevens worden in geen geval aan derden meegedeeld.
 • Zodra je jouw gegevens ingevoerd en bewaard hebt, aanvaard je de ontvangst van je facturen in digitaal formaat (pdf) vanaf de dag na je inschrijving, via je PC Banking-omgeving.
 • De bewaarde gegevens zullen pas de dag na je inschrijving worden gebruikt. Het is echter mogelijk dat je kort na je inschrijving nog facturen via de post ontvangt.
 • De toepassing Zoomit is momenteel alleen beschikbaar voor de klanten van de volgende banken, vermeld op zoomit.be.
 • Er wordt geen duplicaat op papier verzonden van de facturen die uitsluitend in elektronisch formaat worden geleverd. 

De e-Box is een elektronische brievenbus waarin je als lid van het Onlinekantoor van Helan op een gecentraliseerde en beveiligde wijze documenten van Helan ziekenfonds kunt ontvangen. De e-Box is bedoeld om alle interacties met onze leden op één plaats te verzamelen en afdrukken op papier te beperken. Je zal dus geen correspondentie via de post meer ontvangen (indien het alternatief mogelijk is). De e-Box is een dienst die wordt aangeboden aan al onze klanten die aangesloten zijn bij de Verplichte Verzekering, de aanvullende diensten of om het even welk product van de ziekenfondsverzekering, zoals Hospitalia of Dentalia Plus. Je kan je e-Box op elk ogenblik activeren of deactiveren op 'My Settings' in het Onlinekantoor van Helan.

De berichten die via het informatiesysteem van de gebruiker worden verstuurd met gebruikmaking van het handtekeningcertificaat van de elektronische identiteitskaart, gaan vergezeld van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.

De elektronische handtekening is een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en aantoont dat de inhoud van de akte zijn integriteit heeft behouden. Deze definitie voldoet aan de eis van een handtekening die een onderhandse akte dezelfde bewijskracht geeft als de authentieke akte.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle berichten die via het informatiesysteem worden verstuurd en vergezeld gaan van een elektronische handtekening dezelfde bewijskracht hebben als een onderhandse akte in de betekenis van het Burgerlijk Wetboek.

De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat alle informatie in verband met deze berichten blijvend door de leveranciers van het informatiesysteem wordt bewaard en niet kan worden gewijzigd. De informatie heeft dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte in de betekenis van het Burgerlijk Wetboek, tot bewijs van het tegendeel.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de door middel van zijn elektronische identiteitskaart aangebrachte handtekening de zijne is. In het geval van misbruik, verlies of diefstal moet de gebruiker de bevoegde politiediensten op de hoogte brengen en voor zover mogelijk Helan ziekenfonds waarschuwen.

 • Je kan je Helan Heroes account zelf verwijderen via de app: navigeer naar “Profiel” en kies “Account verwijderen”. Hiermee worden je account gegevens definitief verwijderd.
 • Je kan ook een email sturen naar appsupport@helan.be met de vraag om jouw account te verwijderen. 
   

Een vraag, suggestie of klacht?

Heb je een vraag, suggestie of klacht over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Wens je je rechten voorzien in de GDPR-wetgeving uit te oefenen?

Neem schriftelijk contact op met het Data Protection Office (DPO) van Helan ziekenfonds, Gistelsesteenweg 294, 8200 Brugge. Of stuur je reactie digitaal door via ons contactformulier.