Aangiftetermijn

Word je arbeidsongeschikt? Meld het aan je ziekenfonds. Het is belangrijk dat je een aangifte van arbeidsongeschiktheid doet binnen de wettelijke 'aangiftetermijn'. Op die manier krijg je de volledige ziekte-uitkering.

Wat is de aangiftetermijn?

De aangiftetermijn wordt weergegeven in kalenderdagen, weekends inbegrepen, vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid. Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot uiterlijk de eerstkomende werkdag. Indien je te laat bent met je aangifte, krijg je een financiële sanctie.

Als bediende heb je bij ziekte meestal recht op 30 kalenderdagen gewaarborgd loon, betaald door je werkgever. Als arbeider krijg je doorgaans 14 kalenderdagen gewaarborgd loon. Informeer bij je werkgever of dit ook voor jou het geval is.

Geef je arbeidsongeschiktheid aan op het moment dat je ziek wordt, en zeker vóór je termijn gewaarborgd loon verlopen is. Stel de aangifte niet uit. Een laattijdige aangifte heeft gevolgen voor het bedrag van je uitkering. De termijn waarbinnen je arbeidsongeschiktheid moet aangeven, hangt af van je statuut:

 • Interim, proefperiode, herval, verlenging van een medisch getuigschrift, andere*: 8 dagen (= dag ziekte + 7 dagen)
 • Bediende: 28 dagen (= dag ziekte + 27 dagen)
 • Arbeider: 14 dagen (= dag ziekte + 13 dagen)

* Op de dag waarop je arbeidsongeschikt wordt, ben je niet, of niet meer, verbonden door een arbeidsovereenkomst, en je bent ook niet werkloos (bv. in  opzegperiode).

Als werkloze heb je 8 kalenderdagen (= dag ziekte + 7 dagen) de tijd om je arbeidsongeschiktheid aan te geven. Stel de aangifte niet uit. Zo vermijd je een financiële sanctie.

 • Die 8 dagen zijn kalenderdagen, weekends inbegrepen, vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid.
 • Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd met de eerstkomende werkdag.

Voor een korte ziekteperiode tot 7 dagen kan je geen uitkering ontvangen. Ben je langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt? Geef je arbeidsongeschiktheid dan aan binnen de 8 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid. Stel de aangifte niet uit. Een laattijdige aangifte heeft gevolgen voor het bedrag van je uitkering. 

Je arbeidsongeschiktheid kan pas erkend worden vanaf de datum waarop je arts het getuigschrift heeft opgesteld. Dit betekent dat je een uitkering krijgt voor de ziektedagen vanaf de datum waarop de arts het getuigschrift heeft ondertekend. Ga dus meteen naar de dokter als je ziek bent, zo verlies je geen deel van je uitkering.

Voorbeeld
Je wordt ziek op 10 juli en je gaat pas naar de dokter op 13 juli. Dan heb je recht op een uitkering vanaf 13 juli en verlies je de uitkering voor 10, 11 en 12 juli: de dagen die je ervóór ziek bent.

Wat als je te laat bent met je aangifte?

Je krijgt een financiële sanctie als je te laat bent met je aangifte. Het dagbedrag van je uitkering kan met 10% verminderd worden tijdens de periode van laattijdigheid. De sanctie loopt tot de eerste werkdag die volgt op de dag waarop je het medische getuigschrift verstuurt.

In een paar gevallen kan het RIZIV de sanctie ongedaan maken. Dat gebeurt als:

 • Het om een bedrag van ten minste 25 euro gaat.
 • Je de arbeidsongeschiktheid niet tijdig kon aangeven door overmacht.
 • Je bruto jaarlijks gezinsinkomen lager is dan een grensbedrag, verhoogd met een bepaald bedrag per persoon ten laste.

Opgelet! De sanctie wordt in geen geval een tweede keer kwijtgescholden tijdens de 3 daaropvolgende jaren.

Je bent arbeider en arbeidsongeschikt sinds 1 juni. Je moet het getuigschrift arbeidsongeschiktheid versturen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, dus ten laatste op 14 juni. Maar je verstuurt het pas op 17 juni. Hierdoor krijg je voor de periode van 15 tot en met 17 juni slechts 90% van je uitkering uitbetaald.

Je bent arbeidsongeschikt sinds 1 juni. Je moet het getuigschrift arbeidsongeschiktheid versturen binnen een termijn van 8 kalenderdagen, dus ten laatste op 8 juni. Maar je verstuurt het pas op 17 juni. Hierdoor krijg je voor de periode van 1 tot en met 17 juni slechts 90% van je uitkering uitbetaald.

Je arbeidsongeschiktheid melden

Als werknemer kan je een ziekte-uitkering ontvangen na de periode van gewaarborgd loon. Als werkloze kan je vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen. Als zelfstandige kan je vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen, als je meer dan 7 dagen ziek bent. Doe hiervoor een aanvraag via een aangifte van arbeidsongeschiktheid.

Geef je arbeidsongeschiktheid aan binnen de 8 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid, of voor het einde van je periode van gewaarborgd loon. Stel de aangifte niet uit. Zo vermijd je een financiële sanctie. Lees meer over de aangiftetermijn.

Ongeveer 45 dagen nadat we je correct ingevulde getuigschrift ontvangen, zal je eerste uitkering gestort worden. Voorwaarde is wel dat we alle nodige documenten correct ingevuld ontvangen binnen de 30 dagen.

Download het getuigschrift en laat het invullen door je behandelende arts.

Download het gewone getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens het coronavirus. Laat het invullen door je behandelende arts en bezorg het ons tijdig digitaal.

Heb je geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bij de hand?

Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift (ook formulier 'vertrouwelijk' genoemd) op te maken met de nodige gegevens:

 • jouw gegevens
 • de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
 • datum en handtekening van de behandelende arts
 • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
 • diagnose: reden en aard van de arbeidsongeschiktheid
   

Werknemers en werklozen:

Vul jouw inlichtingenblad in via Mijn Helan. Doe dit meteen, zo kunnen we je dossier sneller verwerken.

Zelfstandigen:

Het ziekenfonds vraagt je om een aantal documenten in te vullen:

 • Een inlichtingenblad met vragen over jouw inkomsten. Bezorg dit digitaal.
 • Een vragenlijst over je beroepsactiviteit. Bezorg dit digitaal.
 • Een formulier 225 met vragen over je gezinssituatie. Vul dit digitaal in via Mijn Helan.
 • Of stuur alle documenten per post naar Helan ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.
   

De adviserende arts van het ziekenfonds moet eerst je arbeidsongeschiktheid erkennen.

 • Je arbeidsongeschiktheid wordt erkend.
 • Je arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend. Indien je niet akkoord bent met de beslissing kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.
   

Van zodra je arbeidsongeschiktheid erkend is, bevestigen we dit met een brief. Als je in aanmerking komt voor een uitkering, staat het dagbedrag van je uitkering vermeld in de brief.

Later kan de adviserende arts je eventueel uitnodigen voor een controleonderzoek.

Wat bij verlenging of herval?

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan op je getuigschrift vermeld stond? Of ben je terug gaan werken en word je opnieuw arbeidsongeschikt? Ook bij verlenging of herval moet je je arbeidsongeschiktheid tijdig aangeven.

Meer over verlenging en herval 

Je uitkeringsdossier opvolgen via Mijn Helan

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg daar de status van je dossier en zie meteen of er een uitkering werd gestort. 

Opvolgen via Mijn Helan