Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Meld je arbeidsongeschiktheid en vraag meteen ook je uitkering aan. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je de uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Vanaf het tweede jaar krijg je het statuut "invaliditeit" en dus een invaliditeitsuitkering. De regels zijn anders voor werknemers, werklozen en zelfstandigen. 

Hoe vraag je een uitkering aan?

Als werknemer kan je een ziekte-uitkering ontvangen na de periode van gewaarborgd loon. Als werkloze kan je vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen. Als zelfstandige kan je vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen als je meer dan 7 dagen ziek bent. Doe hiervoor een aanvraag via een aangifte van arbeidsongeschiktheid.

Geef je arbeidsongeschiktheid tijdig aan bij je ziekenfonds. Zo vermijd je een financiële sanctie. Deze aangiftetermijn hangt af van je statuut. Lees meer over de aangiftetermijn.

Je eerste uitkering wordt gestort ongeveer 45 dagen nadat we je getuigschrift ontvangen. Voorwaarde is wel dat we alle nodige documenten correct ingevuld ontvangen binnen de 30 dagen.

Download het getuigschrift en laat het invullen door je behandelende arts.

Download het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Laat het invullen door je behandelende arts en bezorg het ons tijdig digitaal.

Heb je geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bij de hand?

Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift (ook formulier 'vertrouwelijk' genoemd) op te maken met de nodige gegevens:

 • jouw gegevens
 • de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
 • datum en handtekening van de behandelende arts
 • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
 • diagnose: reden en aard van de arbeidsongeschiktheid
   

Werknemers en werklozen:

Vul je inlichtingenblad in via Mijn Helan. Doe dit meteen, zo kunnen we je dossier sneller verwerken.

Zelfstandigen:

Het ziekenfonds vraagt je om een aantal documenten in te vullen:

 • Een inlichtingenblad met vragen over jouw inkomsten. Bezorg dit digitaal.
 • Een vragenlijst over je beroepsactiviteit. Bezorg dit digitaal.
 • Een formulier 225 met vragen over je gezinssituatie. Vul dit digitaal in via Mijn Helan.
 • Of stuur alle documenten per post naar Helan ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.
   

De adviserende arts van het ziekenfonds moet eerst je arbeidsongeschiktheid erkennen.

 • Je arbeidsongeschiktheid wordt erkend.
 • Je arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend. Indien je niet akkoord bent met de beslissing kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.
   

Van zodra je arbeidsongeschiktheid erkend is, bevestigen we dit met een brief. Na het onderzoek van je uitkeringsdossier, ontvang je opnieuw een brief met de melding van je dagbedrag.

Later kan de adviserende arts je eventueel uitnodigen voor een controleonderzoek.

Bedrag uitkering tijdens het eerste jaar

Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je de uitkering voor 'primaire arbeidsongeschiktheid'. Deze term verwijst gewoon naar het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt bent. Het bedrag van je uitkering is afhankelijk van je statuut.

Met welk dagloon of brutosalaris houden we rekening?

Om je dagloon te berekenen, moeten we rekening houden met je loon uit je stabiele of niet-stabiele tewerkstelling. We spreken over een stabiele tewerkstelling als de voorwaarden van je tewerkstelling niet gewijzigd zijn over de twee kwartalen voorafgaand aan je arbeidsongeschiktheid.

In het geval van een stabiele tewerkstelling, is het dagloon of brutosalaris waarmee we wettelijk rekening moeten houden, je loon op de laatste dag van het tweede kwartaal dat voorafgaat aan de start van je arbeidsongeschiktheid. Concreet wil dit zeggen: valt de startdatum van je arbeidsongeschiktheid in:

 • januari, februari, maart: brutosalaris op 30 september het jaar voordien
 • april, mei, juni: brutosalaris op 31 december het jaar voordien
 • juli, augustus, september: brutosalaris op 31 maart hetzelfde jaar
 • oktober, november, december: brutosalaris op 30 juni hetzelfde jaar

In het geval van een niet-stabiele tewerkstelling, houden we rekening met het dagloon of brutosalaris dat van toepassing was bij het begin van de arbeidsongeschiktheid.

 • Tijdens de eerste 6 maanden:

De uitkering bedraagt 60% van je gemiddelde dagloon (met een plafond). Vanaf de 3de maand ontvang je de forfaitaire minimumuitkering als blijkt dat dit voordeliger is. Vanaf de 4de maand is deze forfaitaire minimumuitkering gekoppeld aan je gezinssituatie. Indien je hiervoor in aanmerking komt, ontvang je automatisch een document ‘onderzoek gezinslast’.

 • Vanaf de 7de maand:

Vanaf de eerste dag van de 7de maand gebeurt opnieuw een herziening van je arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vanaf dan krijg je ofwel 60% van je gemiddelde dagloon, ofwel de minimumuitkering als blijkt dat die voordeliger is. Dit betekent dat je uitkering kan verhogen of verlagen.

Om je dagloon te berekenen, houden we rekening met het loon van je werkloosheidskas gekoppeld aan je cijfer- of lettercode en je baremaal werkloosheidsbedrag. Dit is het dagbedrag dat je ontvangt van je werkloosheidskas.

 • Tijdens de eerste 6 maanden:

De uitkering bedraagt 60% van je gemiddelde dagloon (met een plafond). Is je werkloosheidsvergoeding per dag lager dan deze 60%, dan wordt je uitkering gelijkgeschakeld met je werkloosheidsvergoeding. Vanaf de 3de maand ontvang je de forfaitaire minimumuitkering als blijkt dat dit voordeliger is. Vanaf de 4de maand is deze forfaitaire minimumuitkering gekoppeld aan je gezinssituatie. Indien je hiervoor in aanmerking komt, ontvang je automatisch een document ‘onderzoek gezinslast’.

 • Vanaf de 7de maand:

Vanaf de eerste dag van de 7de maand gebeurt opnieuw een herziening van je arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vanaf dan krijg je ofwel 60% van je gemiddelde dagloon, ofwel de minimumuitkering als blijkt dat die voordeliger is. Dit betekent dat je uitkering kan verhogen of verlagen.

 • Zelfstandigen krijgen een forfaitaire vergoeding, dit is een vast bedrag per dag. Dat bedrag is afhankelijk van je gezinstoestand.
 • Minder dan 7 dagen arbeidsongeschikt: voor korte periodes van ziekte (7 dagen) geldt een wachttijd of carensperiode. Je hebt voor zo'n korte ziekteperiode geen recht op een uitkering van het ziekenfonds.
 • Langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt: voor ziekteperiodes die langer duren dan 7 dagen valt de carensperiode volledig weg. Je ontvangt vanaf de eerste dag een uitkering.

Bedrag uitkering vanaf het tweede jaar

Vanaf het tweede jaar krijg je het statuut 'invaliditeit' en dus een invaliditeitsuitkering. 'Invaliditeit' is een term om te benoemen dat je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent. Dit heeft niets te maken met een handicap of beperking. Ook de invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald door je ziekenfonds.

Het bedrag van je invaliditeitsuitkering hangt af van je laatste brutoloon en je gezinstoestand:

 • Werknemer of werkloze met gezinslast: 65% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)
 • Alleenstaande: 55% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)
 • Samenwonende: 40% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)

Ben je langdurig ziek, dan kan je ziekenfonds je 1 keer per jaar de inhaalpremie uitkeren, bovenop je invaliditeitsuitkering. De premie volgt de gezondheidsindex en is een forfaitair bedrag. 

De invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen is een vast forfaitair dagbedrag. Hoeveel de uitkering bedraagt, hangt af van je gezinstoestand, en van het feit of je al dan niet je bedrijf stopzet.

Ben je langdurig ziek, dan kan je ziekenfonds je 1 keer per jaar de inhaalpremie uitkeren, bovenop je invaliditeitsuitkering. De premie volgt de gezondheidsindex en is een forfaitair bedrag.

Forfait hulp van derden

Ben je arbeidsongeschikt en heb je hulp nodig van anderen? Dan heb je misschien recht op het extra forfaitair bedrag 'hulp van derden'. Hoe vraag je hulp van derden aan? Wie komt in aanmerking voor hulp van derden? En wat met je belastingaangifte?

Meer over hulp van derden

Een bewijs / attest van je arbeidsongeschiktheid downloaden via Mijn Helan

Een bewijs / attest van je arbeidsongeschiktheid downloaden via Mijn Helan

Ben je op zoek naar een verklaring of bewijs van jouw arbeidsongeschiktheid voor een bepaalde periode? Dat kan je zelf makkelijk downloaden via Mijn Helan! Je kan kiezen tussen een verklaring met of zonder vermelding van jouw uitkeringen.

Naar Mijn Helan

Datum betaling uitkering

Ben je werknemer, werkloos of zelfstandig? Duid hieronder je situatie aan en kijk wanneer je uitkering betaald wordt. Opgelet, deze kalender is pas geldig nadat je een eerste uitkering ontvangen hebt. De datum van uitbetaling verschilt ook al naargelang je minder dan 1 jaar of langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent.

Bekijk op de kalender op welke dag we jouw vervangingsinkomen overmaken aan je bank. Afhankelijk van je bank kan het enkele dagen duren voordat het bedrag op je rekening staat. Je ontvangt een e-mail van zodra we de betaling overmaken. Het uur waarop je deze e-mail ontvangt kan verschillen voor elke betaling. Duid in je profiel op Mijn Helan aan of je een e-mail wilt ontvangen.

Duid jouw situatie aan

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum van je eerste uitkering kan afwijken van deze kalender.
 • Ben je loontrekkende met een akkoord deeltijdse activiteit? Dan krijg jij je uitkering nadat we de maandelijkse verklaring van je werkgever ontvangen hebben.
 • Ben je in een dossier van schuldbemiddeling of loonbeslag? Dan krijg jij je uitkering eenmaal per maand, op de tweede betaaldag aan het einde van de maand.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum ervan kan afwijken van deze kalender.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

Invloed op je belastingsaangifte

Zowel de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering als de invaliditeitsuitkering is een vervangingsinkomen. Je moet je vervangingsinkomen aangeven bij de jaarlijkse belastingaangifte.

 • In het eerste jaar wordt in principe een bedrijfsvoorheffing van 11,11% ingehouden voor werknemers en zelfstandigen. Bij werklozen wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09% ingehouden, indien er ook bij je werkloosheidsinstelling bedrijfsvoorheffing werd ingehouden.
 • Vanaf het tweede jaar gebeurt er geen bedrijfsvoorheffing voor de belastingen. Toch is de invaliditeitsuitkering niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen vermijd je een hoge belastingfactuur.
 • Op de invaliditeitsuitkering wordt maximum 3,5% afgehouden voor de sector pensioenen (enkel geldig voor werknemers en werklozen).

Meer over je belastingsaangifte

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

 • opstarten van je uitkeringsdossier
 • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
 • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
 • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
 • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.