Medische controle bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer je een uitkering krijgt wegens arbeidsongeschiktheid kan je opgeroepen worden voor een medische controle. Dit kan zowel bij de start, tijdens als op het einde van je arbeidsongeschiktheid voorkomen. De adviserende arts evalueert of je al dan niet beantwoordt aan de medische voorwaarden om arbeidsongeschikt te zijn. Hij of zij verzekert de medische opvolging en coördineert de inspanningen om een werkhervatting mogelijk te maken. Je kan een medische controle niet weigeren.

Uitnodiging voor een medische controle

De adviserende arts van het ziekenfonds kan je tijdens je arbeidsongeschiktheid oproepen voor een medische controle. Hiervoor krijg je een oproepingsbrief. Is de voorgestelde datum voor controle om medische redenen niet haalbaar? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de adviserende arts om een andere datum vast te leggen. Je vindt de contactgegevens van de adviserende arts in de oproepingsbrief. 

Verwittig vooraf de adviserende arts als je gedurende een bepaalde periode niet aanwezig zal zijn op je officieel adres. Zo voorkom je dat je een controle-onderzoek misloopt, wat kan leiden tot een onderbreking van de uitbetaling van je uitkeringen.

Wie voert de medische controle uit?

Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid controleert de adviserende arts van het ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid.

Ook tijdens de periode van invaliditeit blijft de adviserende arts van het ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid controleren. Bij overgang van primaire arbeidsongeschiktheid naar invaliditeit, of bij verlenging van je invaliditeit, maakt de adviserende arts een voorstel op voor de GRI. Dit is de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, een college van artsen dat onder de bevoegdheid van het RIZIV valt. De GRI kan het voorstel aanvaarden, of een bijkomende controle vragen.

Wat als je niet opdaagt bij een controle?

Als je bij een controle niet opdaagt zonder te verwittigen, loop je het risico je uitkering tijdelijk of definitief te verliezen. Heb je een brief ontvangen over je afwezigheid op de medische controle? Merk je dat je uitkering niet meer betaald wordt? Neem dan onmiddellijk contact op met ons.  Hou je ziekenfonds zeker op de hoogte als je adres wijzigt.

Wat als je met vakantie gaat?

Vraag minstens 10 dagen voor de vertrekdatum de toestemming aan het ziekenfonds. Vraag toestemming bij vakantie in binnen- en buitenland. Dit doe je makkelijk via Mijn Helan. Zo vermijd je dat de adviserende arts een medische controle inplant tijdens je afwezigheid.

Vertrek je op vakantie in het eerste jaar arbeidsongeschiktheid? Dien dan vóór je vertrek een  verlenging in. Want ook tijdens je vakantie moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn met een  getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Meer over vakantie of verhuis naar buitenland

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

  • opstarten van je uitkeringsdossier
  • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
  • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
  • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
  • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan