Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid - invaliditeit

In het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt bent spreken we over 'primaire arbeidsongeschiktheid'. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid val je onder 'invaliditeit'. Je ontvangt dan een invaliditeitsuitkering. 'Invaliditeit' is een term om te benoemen dat je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent.

Wat is invaliditeit? 

Wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, krijg je het statuut 'invaliditeit'. Invaliditeit mag niet verward worden met een handicap of beperking. Dit is gewoon een wettelijke term om langdurige arbeidsongeschiktheid te benoemen. Je ontvangt vanaf het tweede jaar een invaliditeitsuitkering. Helan stuurt jou hiervoor op voorhand de nodige documenten door. Je hoeft dus zelf geen initiatief te nemen. 

Vanaf de overgang naar invaliditeit doet de adviserende arts van het ziekenfonds een voorstel naar de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit voor de verlenging van jouw medische erkenning. De medische erkenning wordt vanaf dan toegekend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit en niet meer door de adviserende arts van het ziekenfonds. Je hoeft vanaf de overgang invaliditeit geen aangiftes van verlengingen van je arbeidsongeschiktheid aan ons te bezorgen.

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Hoeveel bedraagt de invaliditeitsuitkering?

De invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald door je ziekenfonds. Voor werknemers en werklozen hangt het bedrag af van het berekend gemiddeld dagloon en je gezinssituatie:

 • met gezinslast: 65% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)
 • alleenstaande: 55% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)
 • samenwonende: 40% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)

Op de invaliditeitsuitkering wordt maximum 3,5% afgehouden voor de sector pensioenen.

De invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen is een vast forfaitair dagbedrag. Hoeveel de uitkering bedraagt, hangt af van:

 • je gezinssituatie
 • het feit of er sprake is van een stopzetting van het bedrijf en
 • of er een gelijkstelling wegens ziekte is toegekend door het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).

Je kan ook aanspraak maken, door aan bepaalde voorwaarden te voldoen, op een inhaalpremie en forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden.

Meer over inhaalpremie  Meer over hulp van derden

Waar heb ik recht op tijdens mijn invaliditeitsuitkering?

Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, kan je ook aanspraak maken op:

 • sociaal telefoon-, gsm- of internettarief
 • huurvermindering voor sociale woningen
 • belastingvermindering (inkomsten en onroerende voorheffing)
 • vlaamse huursubsidie of installatiepremie
 • vermindering successierechten

Voor sommige voordelen volstaat het dat je een attest van 66% arbeidsongeschiktheid kan voorleggen. Dit attest kan je zelf downloaden op Mijn Helan. Andere voordelen hebben bijkomende voorwaarden zoals verhoogde tegemoetkoming.

Is de invaliditeitsuitkering belastbaar?

Op de invaliditeitsuitkering wordt op voorhand geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Toch is de invaliditeitsuitkering niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen vermijd je een hoge belastingfactuur.

Meer over belastingsaangifte

Opgelet als zelfstandige in hoofdberoep

Zelfstandigen in hoofdberoep die langdurig ziek zijn, zetten vaak hun zelfstandige activiteit stop bij de sociale kas. Hierdoor verliezen ze echter het recht op een ziekteuitkering.

Zit je in deze situatie? Informeer dan even bij je sociale kas wat de opties zijn. Ofwel laat je jouw zelfstandige activiteit lopen, ofwel kan je een gelijkstelling wegens ziekte aanvragen. In beide gevallen blijf je zo wel het recht op een uitkering behouden.

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

 • opstarten van je uitkeringsdossier
 • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
 • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
 • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
 • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.